Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody „Na Policy im prof. Zenona Klemensiewicza".

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Beskidu Małego.

Obszary chronionego krajobrazu

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszary Natura 2000

PLB Babia Góra, PLB Pasmo Policy, PLH Na Policy, PLH Beskid Mały

Lasy HCVF

Lasy o szczególnej wartości (HCVF)

MONITORING PTAKÓW STREFOWYCH

Na terenie Nadleśnictwa Sucha nie występują strefy ochrony gatunkowej ptaków.
Nadleśnictwa i inne