Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

PLB Babia Góra, PLB Pasmo Policy, PLH Na Policy, PLH Beskid Mały

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.
Obszary Natura 2000 pokrywają prawie 20 proc. powierzchni Polski.
 
Na terenie Nadleśnictwa Sucha utworzone zostały 4 obszary Natura 2000:
OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW BABIA GÓRA PLB 120011 
Utworzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku (Dziennik Ustaw nr 198, poz. 1226). Powierzchnia wynosi 4915,60 ha. Ostoja leży na terenie trzech gmin Zawoja, Lipnica Wielka i Jabłonka i obejmuje zasięgiem obszar Babiogórskiego Parku Narodowego oraz tereny nadleśnictw Sucha i Nowy Targ.  Na terenie Nadleśnictwa Sucha obszar leży w granicach leśnictwa Czarna Hala i Mosorne i zajmuje powierzchnię ok. 657 ha. Na całym obszarze ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Spośród wymienionych w SDF 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej przedmiotami ochrony są: głuszec, cietrzew, sóweczka, dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł trójpalczasty. 
 
OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW PASMO POLICY PLB 120006  
Utworzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku (Dziennik Ustaw nr 198, poz. 1226). Powierzchnia wynosi 1190,10 ha. Ostoja leży na terenie Nadleśnictwa Sucha, Myślenice oraz na terenie gruntów prywatnych. W granicach Nadleśnictwa obszar leży w zasięgu leśnictwa Skawica i Juszczyn i zajmuje powierzchnię ok. 360 ha. Spośród wymienionych w SDF 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej przedmiotami ochrony są: głuszec, sóweczka, dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł trójpalczasty. Gatunki te występują na terenie nadleśnictwa. 
 
SPECJALNY OBSZAR OCHRONY  SIEDLISK  NA POLICY PLH 120012 
Aktualnie posiada status Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW). Aktualna powierzchnia tego obszaru wynosi 765,75 ha. Na terenie Nadleśnictwa Sucha zajmuje ok 690 ha i jest to prawie cały obszar leśnictwa Skawica oraz część leśnictwa Juszczyn. Na obszarze występują siedliska wymienione w załączniku I Dyrektywy siedliskowej takie jak: zarośla kosodrzewiny, ziołorośla górskie  i ziołorośla nadrzeczne, górskie bory świerkowe oraz kwaśne i żyzne buczyny. Spośród roślin występujących na terenie obszaru jedynym gatunkiem z załącznika II Dyrektywy siedliskowej jest tojad mocny morawski. Niezaprzeczalną "perełką" obszaru Na Policy jest owad sichrawa karpacka. Tutejsza populacja  zaliczana jest do najliczniejszych w całym kraju, jej wielkość oszacowano na ponad 200 sztuk.
 
SPECJALNY OBSZAR OCHRONY  SIEDLISK  BESKID MAŁY  PLH 240023 
Obszar zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Powierzchnia obszaru wynosi 7186,16 ha, na terenie Nadleśnictwa Sucha ok. 437 ha na terenie leśnictwa Tarnawa. W SDF tego obszaru wymienia się 15 siedlisk wymienionych w  Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  Inwentaryzacja przyrodnicza Nadleśnictwa Sucha wykazała występowanie na terenie objętym obszarem PLH 240023 występowanie tylko dwóch - kwaśne i żyzne buczyny. Spośród 8 gatunków ssaków wymienionych w SDF obszaru PLH 240023 (wilk, niedźwiedź, wydra, ryś oraz 4 gatunki nietoperzy) na terenie nadleśnictwach w granicach obszaru Natura 2000 Beskid Mały potwierdzone jest przechodnie występowanie wilków.  
 
Mapy zasięgów znajdują się tutaj
 

Nadleśnictwa i inne