Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Sucha dominują siedliska o korzystnych właściwościach wilgotnościowych. Przeszło 99,5 % to siedliska świeże i silnie świeże. Przeszło połowa lasów w nadleśnictwie reprezentuje LMGśw, znaczny udział powierzchniowy wykazuje również LGśw.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Pomimo niesprzyjających górskich warunków klimatycznych, specyficznego położenia i obecności słabego kondycyjnie świerka stan sanitarny lasów Nadleśnictwa Sucha utrzymywany jest na dobrym poziomie. Jest to zasługa sprawnie działającej służby leśnej, która w odpowiednim czasie reaguje na niepokojące sygnały zdrowotne w drzewostanie.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego prowadzony jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.