Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu". 
Wyróżniamy cięcia:
- rębne - polegające na usuwaniu drzew w drzewostanach starszych (dojrzałych), ich podstawowym celem jest odnowienie drzewostanów;
- przedrębne, zwane pielęgnacyjnymi - gdzie poprzez usuwanie w młodszych drzewostanach drzew przeszkadzającym w rozwoju najbardziej wartościowym elementom drzewostanu 
- przygodne - wycinanie drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady czy zniszczonych na skutek szkodliwego działania warunków atmosferycznych.  
 
Projektując etat cięć pod uwagę bierze się długoterminowe cele gospodarki leśnej. W Nadleśnictwie Sucha najważniejszymi celami w najbliższych okresach gospodarczych będą:
 
1) przeciwdziałanie zjawisku nadmiernej akumulacji surowca drzewnego na pniu w drzewostanach rębnych i przeszłorębnych;
 
2) obniżenie przeciętnego wieku drzewostanów Nadleśnictwa;
 
3) poprawa powierzchniowej struktury klas wieku drzewostanów i zbliżenie jej do pożądanego układu klas wieku lasu normalnego;
 
4) utrzymanie lub poprawienie stanu stabilności, zdrowotności, zgodności z siedliskiem i jakości drzewostanów;
 
5) ochrona cennych elementów środowiska przyrodniczego występujących na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa;
 
Planu Urządzenia Lasu na lata 2016-2025 zakłada w Nadleśnictwie Sucha roczne pozyskanie na poziomie około 63 tys. m3 drewna rocznie, z czego ok 38 tys. m3 przypada na użytki rębne.
 
Dodatkowo Nadleśnictwo Sucha prowadzi sprzedaż choinek (w okresie Świąt Bożego Narodzenia) oraz stroiszu iglastego(cały rok).

Nadleśnictwa i inne