Wydawca treści Wydawca treści

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Na terenie Nadleśnictwa położony jest niewielki fragment Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar  ten został ustanowiony przez Wojewodę Nowosądeckiego w drodze rozporządzenia Nr 27/97 z dnia 1 października 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 43, poz. 147). Powierzchnia obszaru wynosi 364 176 ha, na terenie Nadleśnictwa Sucha zajmuje on powierzchnię niespełna 50 ha na terenie leśnictwa Juszczyn (oddziały 363, 362) i Skawica  (oddział 380h).


Nadleśnictwa i inne