Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

 
PROJEKTY LP 2014-2020:

PROJEKTY LP 2007-2013:

 

2014-2020:
 

Nadleśnictwo Sucha uczestniczy w realizacji projektu:

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  23 206 997,57 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 725 947,92 zł.

 

W ramach projektu Nadleśnictwo Sucha zrealizowało prace na terenie obszaru Natura 2000 Pasmo Policy polegające na montażu czterech szlabanów ograniczających wjazd na teren obszary oraz wykonaniu przerzedzenia podszytów i odnowienia w miejscach występowania borówki z pozostawieniem pasów i grup zwartego podszytu na powierzchni 4 ha.

       

Montaż szlabanów ograniczajacych           Przerzedzenia  odnowien w celu

wjazd na teren obszaru Natura 2000                  odsłoniecia borówki              

 
Nadleśnictwo Sucha uczestniczy w projekcie:
 
"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"


Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 265 950 932,22 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi  198 210 514,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 168 478 936,90 zł.

 

W latach 2018-2020 Nadleśnictwo Sucha w ramach realizacji projektu wykonało kilkanaście zadań mających na celu zabezpieczenie infrastruktury drogowej przed szkodliwym działaniem erozji wodnej polegających na wykonaniu kaszyc kamiennych i drewniano-kamiennych, przebudowie przepustów i mostów na obiekty o zwiększonym świetle a także na wykonaniu zabudowy szlaków zrywkowych dylówkami.

 

Przebudowa przepustu okularowego w lesnictwie Wełcza -obiekt przed i po przebudowie

 

 

Zabudowa osuwającego się brzegu w leśnictwie Mosorne

 

 

Budowa dylówek - prace zanikowe: kolejno w  leśnictwie  Budzów, oraz w leśnictwie Skawica

 

 

2007-2013:
 

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ODPŁYWU WÓD OPADOWYCH NA TERENACH GÓRSKICH. ZWIĘKSZENIE RETENCJI I UTRZYMANIE POTOKÓW ORAZ ZWIĄZANEJ Z NIMI INFRASTRUKTURY W DOBRYM STANIE

 
Nadleśnictwo Sucha jest jednym z nadleśnictw, które realizowało na swoim terenie projekt „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie". Projekt ten łączy aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej kładąc zdecydowany nacisk na realizację niewielkich inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich.
Projekt realizowany był w kilkudziesięciu nadleśnictwach Polski południowej w latach 2007-2015. Źródło finansowania stanowiła III oś priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (środki Funduszu Spójności). 
W ramach projektu na terenie nadleśnictwa zostały wykonane następujące zadania: 
- budowa szlaków zrywkowych typu "dylówka" w leśnictwach Mucharz, Budzów, Lachowice, Jasień i Juszczyn
- przebudowa przepustów okularowych na mosty - dwa obiekty /po jednym w leśnictwie Wełcza i Budzów/ 
 
 
Dylówka w leśnictwie Jasień.             Mostek w leśnictwie Budzów

 
 
 
W ramach Programu Rozwoju Operacyjnego Wiejskich 2007-2013 Nadleśnictwo Sucha realizowało dwa projekty w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" schemat „I. Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa". W wyniku realizacji tych projektów powstała jedna nowa droga leśna w leśnictwie Czarna Hala oraz została zmodernizowana  leśna droga w leśnictwie Budzów. 
  
  Droga w leśnictwie Czarna Hala

Nadleśnictwa i inne